Vilkår for tjeneste Gartit Creative

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER AV GARTIT CREATIVE AS ORG.NR. 920 243 266

1. VILKÅRENE

Avtale betyr bestillingen eller avtaledokumentet sammen med disse generelle vilkår for kjøp, samt eventuelle vedlegg, tillegg og/eller endringer som er skriftlig avtalt. Tjeneste betyr det Gartit Creative skal utføre i henhold til Avtale.

Gartit Creative forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling eller oppdrag.

I tilfelle motstrid, skal Avtalens ulike dokumenter gis følgende prioritet:

– bestillingen/avtaledokumentet
– disse generelle vilkår for kjøp
– vedlegg i den rekkefølge de er listet i bestilling/avtaledokument.

Kjøp kan skje på andre vilkår, dersom slike vilkår uttrykkelig og skriftlig er godtatt av Kjøper, meldinger, varsler, krav osv. som Avtalen krever avgitt skriftlig, skal avgis ved bekreftet elektronisk post til den andre parts utpekte kontaktperson.

2. BESTILLING

Alle bestillinger fra Kjøper skal gis og bekreftes skriftlig av Gartit Creative før levering for å være bindende for Kjøper.

Dersom Tjenesten ikke skal leveres omgående, skal Kjøpers bestilling være skriftlig bekreftet av Gartit Creative senest 1 uke etter bestillingsdato.

I motsatt fall og dersom Kjøper krever det, bortfaller virkningen av Kjøpers bestilling.

Dersom pris og/eller leveringstid ikke er tatt med i bestillingen, skal Gartit Creative oppgi dette i sin ordrebekreftelse.

Kjøper forbeholder seg å stå fritt til å avbestille hvis prisen er urimelig, eller leveringstiden er unormal lang.

3. PRIS

Pris i bestillingen er fast, eksklusive merverdiavgift, men inklusive andre avgifter. Ved levering etter regning har Kjøper etter kjøpsloven rett til å vurdere den fakturerte prisen.

4. GARTIT CREATIVES PLIKTER – GENERELT

Gartit Creative skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje.

Tjenesten skal være i samsvar med kravene i Avtalen, og i tillegg være av god kvalitet og egnet for det formål Tjenesten er tiltenkt.

Tjenesten skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Gartit Creative skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med Tjenesten, og skal på Kjøpers anmodning fremlegge dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger.

Gartit Creative skal etterleve Kjøpers etiske retningslinjer for leverandører, Kjøper skal ikke anses som arbeidsgiver for Gartit Creatives personell, selv om slikt personell utfører Tjenesten eller deler av denne i samarbeid med Kjøper.

Dersom Avtalen utpeker nøkkelpersonell hos Gartit Creative, skal utskifting av slikt personell på forhånd godkjennes skriftlig av Kjøper.

Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Gartit Creative skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskiftning av personell som etter Kjøpers oppfatning opptrer på en klanderverdig måte eller som er uegnet til å utføre Tjenesten.

Ved utføring av Tjenesten på Kjøpers virksomhetssted skal Gartit Creative overholde gjeldende regler for sikkerhet og arbeidsforhold.

Kjøper skal, på Gartit Creatives anmodning, informere om egne regler.

5. FREMDRIFT OG LEVERING

Dersom Gartit Creative har grunn til å tro at Tjenesten ikke kan gjennomføres i samsvar med fremdriftsplanen, skal Gartit Creative straks varsle Kjøper skriftlig.

Varselet skal oppgi årsak til forsinkelsen, antatt innvirkning på fremdriftsplanen samt forslag til tiltak for å begrense forsinkelsen.

Når Gartit Creative anser Tjenesten som utført, skal Gartit Creative varsle Kjøper skriftlig så snart som mulig. Innen rimelig tid etter at slikt varsel er mottatt, skal Kjøper skriftlig melde fra om Tjenesteleveransen anses som levert eller ikke.

Dersom Kjøper ikke anser Tjenesteleveransen som levert skal han oppgi årsaken til dette.

6. ENDRINGER, UTSETTELSE OG AVBESTILLING

Innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da Avtalen ble inngått, kan Kjøper kreve kvalitetsmessige og / eller kvantitativmessige endringer i Tjenesten, samt endringer av fremdriftsplanen.

Oppdager Gartit Creative behov for endringer, skal Kjøper varsles skriftlig om dette så snart som mulig. Endringer skal være skriftlig godkjent av Kjøper før de iverksettes.

Krever Kjøper endringer, skal Gartit Creative uten ugrunnet opphold utarbeide en bekreftelse som beskriver endringen samt i et overslag opplyse om eventuelle virkninger på pris, fremdriftsplan og leveringstid.

Vederlag for endringer skal være i samsvar med Avtalens priser, normer og rater, og ellers i samsvar med Avtalens opprinnelige prisnivå.

Kjøper kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av Tjenesten.

Etter slikt varsel skal Gartit Creative uten ugrunnet opphold meddele Kjøper hvilke virkninger utsettelsen kan få på gjennomføringen av Tjenesten.

Gartit Creative skal gjenoppta Tjenesten straks Kjøper varsler om dette.

Dersom utsettelsen varer over 90 dager, har Gartit Creative rett til å si opp Avtalen ved skriftlig varsel til Kjøper.

I utsettelsesperioden skal Kjøper kun dekke dokumenterte og nødvendige utgifter i forbindelse med demobilisering og mobilisering av personell.

Kjøper kan ved skriftlig varsel til Gartit Creative avbestille Tjenesten helt eller delvis med umiddelbar virkning.

Etter slik avbestilling skal Kjøper kun betale det beløp Gartit Creative har til gode for den del av Tjenesten som er utført, samt dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte følge av avbestillingen.

Det foreligger ikke noe direkte angrefrist for bedrifter. For privatpersoner er det 14 dagers angrefrist.

Oppsigelse av avtale innenfor bindingstid koster 1 000 NOK i oppsigelsesgebyr både for bedrift og privatpersoner.

Oppsigelsestid er 6 måneder for bedrifter og 1 måned for privatpersoner. Dette er uavhengig av om oppsigelsen skjer i bindingstid eller utenfor.

7. BETALINGSVILKÅR OG FAKTURA

Kjøpers betalingsbetingelser er 14 dager, etter at Tjenesteleveransen er godkjent eller at avtalemessig overtakelse har funnet sted, dog tidligst 14 dager etter at korrekt faktura er mottatt.

Faktura skal ikke utstedes før Tjenesteleveransen er godkjent såfremt det ikke foreligger særskilte skriftlige avtaler om delbetalinger eller milepæl betalinger.

Gartit Creative skal innen 14 dager etter at Kjøper har akseptert utførelsen av Tjenesten sende sluttfaktura.

Sluttfaktura skal dekke alle Gartit Creatives krav under Avtalen.

Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen, kan ikke senere gjøres gjeldende.

Gartit Creative vil i mange tilfeller forhåndsfakturere før en tjeneste blir effektuert. Ved enkelte tjenester kan en ikke refunderbar sum av tjenesten bli krevd betalt før arbeid på tjenesten blir påstartet. Dette fungerer som en beskyttelse for Gartit Creative mot useriøse aktører som ikke har til hensikt å betale i utgangspunktet.

Alle tjenester og produkter som er bestilt er å anse som Gartit Creative sin eiendom inntil hele fakturaen er betalt.

8. AVTALEBRUDD

Forsinkelse:

Forsinkelse foreligger når Gartit Creative ikke oppfyller Tjenesten i henhold til de frister som fremgår av Avtalen, med mindre forsinkelsen skyldes forhold på Kjøpers side.

Dersom Gartit Creatives utførelse av Tjenesten har slike mangler at Kjøpers formål med Tjenesten blir vesentlig forfeilet, kan Kjøper velge å likestille dette med forsinkelse.

Gartit Creative er ansvarlig for forsinkelse i henhold til følgende bestemmelser:

Virkninger av forsinkelse: Dersom ikke annet er avtalt, påløper i tilfelle forsinkelse konvensjonalbot med 0,3 % av det totale vederlag som skal betales i henhold til Avtale, per dag Gartit Creative er forsinket.

Samlet konvensjonalbot skal likevel ikke overstige 15 % av det totale vederlag som skal betales i henhold til Avtalen.

Kjøper kan heve Avtalen dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt, eller forsinkelsen medfører vesentlig avtalebrudd.

Kjøper kan, når maksimal konvensjonalbot er påløpt, kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelsen i tillegg til konvensjonalboten.

Mangler:

Gartit Creative er ansvarlig for enhver mangel ved Tjenesten i henhold til avsnitt om virkning av mangler.

Kjøper skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, og ikke senere enn 24 måneder etter at Kjøper skriftlig har akseptert utførelsen av Tjenesten så fremt ikke lengre garantitider gjelder etter norsk lov.

For utbedringsarbeider løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunkt utbedringsarbeidet ble fullført.

En reklamasjon anses uansett å være innsendt i rett tid om Gartit Creative har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god forretningsskikk.

Reklamasjonsfristene løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet som er nødvendig for korrekt avtaleoppfyllelse.

Virkninger av mangler:

Dersom Kjøper reklamerer, skal Gartit Creative starte utbedring av mangelen omgående.

Utbedring kan utsettes dersom Kjøper har saklig grunn for å kreve det.

Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for Kjøper.

Dersom Gartit Creative ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, er Kjøper berettiget til å kreve prisavslag.

Kjøper kan ikke kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel.

Kjøper kan heve Avtalen dersom mangelen medfører vesentlig avtalebrudd.

I slike tilfeller kan Kjøper motsette seg Gartit Creatives tilbud om utbedring og/eller omlevering.

Gartit Creative skal holde Kjøper skadeløs dersom utførelse eller resultat av Tjenesten innebærer inngrep i tredjemanns patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, unntatt når dette er en nødvendig følge av Kjøpers spesifikasjoner og Gartit Creative ikke visste eller burde ha visst at slike inngrep forelå.

9. FORCE MAJEURE

Det foreligger ikke avtalebrudd i den utstrekning det godtgjøres at overholdelse av Avtalen er blitt forhindret på grunn av force majeure.

Hver av partene skal dekke sine omkostninger som skyldes force majeure.

Den part som vil påberope seg force majeure, skal så snart som mulig gi den annen part varsel om force majeure situasjonen, dens årsak og antatte varighet.

Ved påberopelse av Force Majeure må attestert erklæring fremlegges.

Unnlater Gartit Creative dette, kan Gartit Creative ikke senere påberope seg force majeure som grunn for forsinkelsen.

Kjøper har rett til å heve Avtalen helt eller delvis dersom force majeure situasjonen varer, eller det er klart at den vil vare, i mer enn 60 dager.

10. RETTIGHETER TIL RESULTATER

Dersom ikke annet er avtalt, får Kjøper eksklusiv eiendomsrett til resultatene av Tjenesten etter hvert som den er utføres.

Alle rapporter, tegninger, spesifikasjoner og lignende dokumenter samt dataprogrammer og kildekoder, som utarbeides i forbindelse med Tjenesten, inngår som en del av Tjenestens resultater.

Dersom annet ikke er avtalt, gir ikke denne bestemmelsen Kjøper eiendomsrett til Gartit Creatives design, teknologi, knowhow, patenter osv. utviklet uavhengig av Avtalen.

Kjøper gis ugjenkallelig, vederlagsfri og ikke eksklusiv bruksrett til slike rettigheter som er nødvendige for ferdigstillelse, drift, vedlikehold, reparasjon og modifikasjon av resultatet av Tjenesten eller den gjenstand Tjenesten relaterer seg til.

11. HEMMELIGHOLDELSE

All informasjon som partene utveksler eller på annen måte tilegner seg i forbindelse med Tjenesten, skal holdes hemmelig og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

Gartit Creative skal ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kjøper sende ut pressemeldinger, annonsere eller foreta noen form for reklame om at denne Avtalen er inngått, uten Kjøpers skriftlige samtykke.

Tegninger, produktbeskrivelser og andre opplysninger Gartit Creative har mottatt av Kjøper, er Kjøpers eiendom og skal ikke gis til andre eller brukes til andre formål enn til å oppfylle selve Avtalen.

12. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Kjøper kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen.

Gartit Creative kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten Kjøper sitt skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

13. NORSKE REGLER

Disse vilkår for kjøp av tjenester gjelder i tillegg til norsk retts alminnelige kjøps- og avtalerettslige regler etter norsk rett og begrenser ikke Kjøpers adgang til å påberope slike regler.

14. TVISTER

Dersom det oppstår tvist om forståelsen av Avtalen, skal denne søkes løst ved forhandlinger.

Skroll til toppen